Metodologia d'Aprenentatge

La metodologia d'aprenentatge varia en funció dels objectius de les diferents línies de formació, de l'etapa d'aprenentatge en què es troba l'alumne i de la metodologia d'ensenyament (presencial o a distància).

ACCÉS A FORMACIÓ PROFESSIONAL, A LA UNIVERSITAT I OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ESO 

Els cursos, tan presencials com online, estan enfocats a superar les proves per aconseguir l'accés o el títol. Per aconseguir-ho els alumnes disposen de materials creats (la majoria) o seleccionats per l'equip de professors d'Aurea7, seguint els temaris específics que hi ha marcats per cada prova. Per cada assignatura es realitzen exercicis pràctics durant tot el curs, seguint una planificació que introdueix els conceptes de cada assignatura de forma progressiva i permet repassar tots els conceptes a la part final del curs, treballant amb proves d'anys anteriors.

Amb la metodologia online, els alumnes accedeixen a un campus virtual i disposen d'un tutor/a per a cada assignatura que els guia durant l'estudi i comprova l'evolució de l'aprenentatge mitjançant diverses proves d'avaluació. El tutor/a també realitza classes virtuals en directe on explica els conceptes més importants de cada part de l'assignatura. Tots els materials estan adaptats per a ser treballats de forma autònoma, amb exemples, explicacions detallades i solucions dels exercicis.

Amb la metodologia presencial, treballem amb grups reduïts, fomentant la interacció entre professor/a i alumnes i adaptant la planificació de treball al nivell del grup. Durant el curs fem el seguiment de l'evolució de l'aprenentatge de cada alumne de forma personalitzada. Amb la metodologia presencial també donem accés al campus virtual, on es poden treballar els exercicis complementaris i veure les classes virtuals que resumeixen cada assignatura.

 

CURSOS D'IDIOMES PER ADOLESCENTS I ADULTS

A les classes fomentem la interacció entre el professor/a i els alumnes per tal de treballar al màxim les habilitats comunicatives de l'alumne, amb grups reduïts de 2 a 6 alumnes. Ens centrem amb la competència més important per a una bona evolució en l'aprenentatge, la oral, treballant també la resta de competències i proporcionant una base sòlida en la gramàtica i el vocabulari.

Utilitzem les noves tecnologies per tal de facilitar i fer més motivant el procés d'aprenentatge (campus virtual amb continguts que segueixen la estructura del curs, llibre digital a les classes...).

Els cursos s'estructuren en els diferents nivells que indica el Marc comú de referència Europeu, podent obtenir titulacions oficials (Cambridge, DELF/DALF...).

Abans de la matriculació realitzem una prova de nivell i consultem l'historial de l'alumne per orientar-lo sobre el nivell a realitzar. Durant el curs fem un seguiment de l'evolució de l'alumne, per poder recomanar el pas al següent nivell, a la finalització del curs.
 
Una part dels cursos d'idiomes també es poden realitzar amb la metodologia online, on cada alumne disposa d'accés al campus virtual i d'un tutor/a que realitza la planificació per treballar totes les competències per la comunicació amb l'idioma de forma progressiva. Per treballar la competència de la comprensió auditiva i expressió oral es realitzen classes en directe amb el tutor, entre d'altres activitats.
 

ANGLÈS PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA I ESO

Treballem les diferents competències necessàries per a la comunicació en l'anglès, realitzant activitats adaptades a cada edat i etapa d'aprenentatge, centrant-nos en la competència més important per a una bona evolució en l'aprenentatge, la oral.
 
Els cursos s'estructuren en diferents unitats didàctiques, projectes de consolidació, jocs i avaluacions finals, que permeten una evolució estructurada en l'aprenentatge, treballant amb una combinació de materials seleccionats i creats per l'equip d'Aurea7, que integren històries o tòpics de la vida real i de la cultura anglesa.
 
Els grups són reduïts (2 a 6 alumnes) per tal de fomentar la participació dels alumnes. Utilitzem les noves tecnologies per tal de facilitar i fer més motivant el procés d'aprenentatge (campus virtual amb continguts que segueixen la estructura del curs, llibre digital a les classes...).
 
Els alumnes d'ESO que cursen nivells intermedis o avançats poden obtenir les titulacions oficials de Cambridge English.
 

SUPORT I SEGUIMENT ESCOLAR I UNIVERSITARI

En funció de les necessitats de l'alumne, les classes s'orienten al seguiment, l'ampliació o el reforç de les assignatures que treballem. 

A les classes, expliquem els principals conceptes de cada assignatura mitjançant exercicis, del llibre de l'alumne o d'Aurea7, seguint el temari que l'alumne va introduint a classe i ajudem a preparar els exàmens. En el cas de preparació d'assignatures que l'alumne ha de realitzar en un futur, planifiquem els continguts i donem els materials a l'alumne.

En aquesta línia, i pels alumnes de primària, realitzem el curs de llengües i/o matemàtiques, on treballem els punts essencials per a una bona evolució en les assignatures troncals, amb continguts pròpis que permeten una evolució personalitzada en funció del nivell de l'alumne.

Recomanem un nombre de classes setmanals i la tipologia de les mateixes (grup reduït, semi-particular o particular) en funció de les assignatures a treballar i dels objectius de cada alumne.

 

CURSOS D'INFORMÀTICA I PROGRAMACIÓ

Tots els continguts dels cursos estan enfocats a un treball pràctic del programa, i s'adapten a les necessitats del grup donant més importància als continguts del curs que més interessen. Els alumnes segueixen els passos del professor per conèixer l'aplicatiu o tecnologia durant les classes, i realitzen diverses activitats o projectes per consolidar els coneixements. També tenen accés al campus virtual on en alguns cursos podran treballar exercicis complementaris.

 

Des de l'inici del projecte de la cooperativa de formació, compaginem les hores lectives amb tasques que ens permeten millorar l'experiència de l'aprenentatge de cada línia formativa, amb l'objectiu d'aconseguir que el nombre màxim d'alumnes aconsegueixin assolir els seus objectius acadèmics.