FAQs: Preguntes freqüents de la prova d'accés a grau superior

La Generalitat de Catalunya convoca cada any la Prova d’accés a Grau Superior, per a tots aquells i aquelles que no tingueu els estudis que permeten l'accés directe.

A continuació podeu veure diverses qüestions resoltes que habitualment es fa la gent abans de fer les proves.

Com és aquesta prova?

Consta de dues parts:

  • Part comuna: Català, Castellà, Matemàtiques (convocatòria general) o Història (únicament per a ensenyaments artístics) i Llengua estrangera (a escollir entre anglès, francès o alemany).
  • Part específica: dues assignatures a escollir entre les ofertes en l'opció triada, depenent del grau superior que vulguis fer.


Com sé quines assignatures he d’escollir a la part específica?

És important que sàpigues quin grau superior vols cursar o, com a mínim, quina opció prefereixes.

A Catalunya, la formació professional superior es divideix en quatre especialitats diferents que tenen en compte les famílies professionals.

En funció de l'opció que prefereixis, hauràs d’escollir dues de les assignatures d’entre les tres o quatre que se’t proposen. A continuació, tens un requadre on et mostrem les diverses opcions.

Opció d'accés

Matèries

Famílies professionals

A

Dibuix tècnic

Física

Tecnologia industrial

Arts gràfiques

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Energia i aigua

Fabricació mecànica

Fusta, moble i suro

Imatge i so

Indústries extractives

Informàtica i comunicacions

Instal·lació i manteniment

Maritimopesquera Tèxtil, confecció i pell

Transport i manteniment de vehicles

Vidre i ceràmica

Prevenció de riscos professionals (CFGS)

B

Biologia

Ciències de la terra i del medi ambient

Química

Activitats físiques i esportives

Agrària

Imatge personal

Indústries alimentàries

Química

Sanitat

Seguretat i medi ambient

Serveis socioculturals i a la comunitat

Prevenció de riscos professionals (CFGS)

C

Economia de l’empresa

Geografia

Psicologia i sociologia

Segona llengua estrangera

Administració i gestió

Comerç i màrqueting

Hoteleria i turisme

Informàtica i comunicacions

Serveis socioculturals i a la comunitat

Seguretat i medi ambient

Prevenció de riscos professionals (CFGS)

D

Educació física (obligatòriament) i una de matèries següents:

 

Biologia

Ciències de la terra i del medi ambient

Química

Activitats físiques i esportives

 

Tingues present que hi ha alguns graus superiors als quals hi pots accedir a partir de diverses opcions, com per exemple el de Prevenció de riscos professionals. En aquests casos, pots escollir l'opció que prefereixis.

 

Com puc saber la família professional a la qual pertany el cicle formatiu que vull realitzar?

Pots consultar la relació entre cicles formatius de grau superior i les famílies professionals al següent enllaç:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/

 

Quan es fan els exàmens?

En els darrers anys la prova s’ha convocat a mitjans de maig. Les proves es fan dos dies entre setmana, a la tarda. La part comuna es realitza el primer dia i la part específica, el segon (en cas que s'hagi de fer).


 

On es fa la prova?

En cada convocatòria es poden modificar els centres on es realitzen les proves; no obstant això, en els darrers anys s’han pogut fer a diversos instituts públics de Catalunya, com a mínim 1 per cada comarca.

En el moment de fer la inscripció a la prova, es pot escollir el centre on es vol anar a fer la prova. El lloc on es fa la prova, no ha de ser necessàriament el centre on més tard es farà el grau superior.


 

Quan puc fer la inscripció?

Normalment el període d’inscripció a la prova s’inicia dos mesos abans de l’examen. Cal estar atent a la pàgina web http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/ per fer la inscripció i el pagament en el període establert.


 

He de portar alguna documentació al centre escollit?

Sí, caldrà que portis el document identificatiu (DNI, NIE, Passaport, etc.); en el cas que hagis demanat l’exempció, el full que l’acrediti i, si pots sumar punts per experiència laboral, l’informe de vida laboral. Cal adjuntar també el document següent amb la documentació presentada: http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/proves/00-compartits/documentacio-GS-FP-ESP.pdf


 

Quins requisits necessito?

No es demana cap titulació prèvia, únicament tenir 19 anys o més o bé complir-los al llarg de l’any natural en què es fa la prova. Tanmateix, és important saber que no es pot estar en possessió del títol de batxillerat, del curs específic d'accés o bé tenir un CFGM, ja que són titulacions que, segons la normativa vigent, permeten l’accés directe a un grau superior.


 

Tinc diversos anys d’experiència laboral relacionats amb el grau superior que vull fer; puc convalidar alguna assignatura?

Sí, sempre que compleixis alguna de les condicions següents:

  1. Haver treballat durant 1 any o més (en jornada completa, o bé es tindrà en compte el temps proporcional en cas de jornada parcial) en una categoria igual o superior a la del cicle formatiu de grau superior. O bé, haver treballat 3 anys o més si la categoria és inferior.

  2. En el cas dels cicles d'activitats físiques i esportives, poder acreditar 1 any laboral a jornada completa en entrenament, direcció d'equips esportius o activitats complementàries o bé, poder acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

  3. En el cas dels cicles de serveis socioculturals i a la comunitat, haver participat, com a mínim 1 any laboral a jornada completa, en voluntariats relacionats amb el cicle formatiu al qual es vol accedir.


 

Quan puc demanar l'exempció de la part específica?

Tens temps per demanar-la fins al moment de la inscripció a la prova, però has de tenir en compte que poden trigar entre 2 i 3 mesos en fer-te arribar la resolució. Si finalment no t'atorguessin l'exempció d'aquesta part, hauries de preparar-te per fer l'examen de dues matèries de l'opció escollida.


 

Tinc el certificat del nivell C de català, puc convalidar o demanar l'exempció d'aquesta assignatura?

No, únicament es pot demanar l'exempció de l'assignatura de llengua catalana si fa menys de dos anys que resideixes a Catalunya i no has cursat llengua catalana amb anterioritat. Si és el cas, has de presentar el certificat històric d'empadronament individual i, si escau, el certificat d'escolaritat indicant on s'han cursat els estudis.


 

Com es calcula la nota final de la prova?

La nota que s’obté és una puntuació entre 0 i 10 amb dos decimals. Se superarà la prova quan la qualificació final sigui 5 o superior. D’altra banda, aquesta nota s’obté de la mitjana aritmètica entre les dues parts (general i específica), sempre que la mitjana de cadascuna sigui 4 o superior.

La nota de la part general és la mitjana aritmètica entre els 4 exàmens que la componen i la nota de la part específica, la mitjana aritmètica entre els 2 exàmens.


 

Es pot aprovar una única part?

Sí, si obtens un 5 o més a una de les parts i la mitjana aritmètica de les dues parts no és 5 o superior, et pot quedar una part aprovada i aquesta nota es guarda, amb validesa indefinida.


 

Puc aprovar una part si tinc una assignatura suspesa?

Sí, sempre que la mitjana entre tots els exàmens de la part corresponent sigui 5 o superior.


 

Puc sumar puntuació extra a la prova?

Sí, pots sumar puntuació extra; entre 0,6 i 0,9 punts; per currículum formatiu, professional i d’experiència. El document que has de presentar és el següent:

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/proves/00-compartits/curriculum-GS-FP-ESP.pdf

 

Té caducitat aquesta prova un cop l’has superat?

No, té una validesa indefinida.

 

He superat la prova, però vull presentar-me per millorar la nota, es pot fer?

Sí, pots presentar-te a millorar la nota de la prova tantes vegades com vulguis, sempre que no tinguis un títol que et doni accés directe.

 

Vaig superar la prova d'accés a grau superior amb les assignatures d'una opció i ara vull accedir a un cicle que pertany a una família professional d'una altra opció. Puc tornar a fer la prova únicament d'aquestes dues assignatures?

Sí, pots mantenir la nota de la part comuna i examinar-te únicament de les dues assignatures de la part específica que escullis.


En quina llengua s’han de fer els exàmens?

Les assignatures de llengua s’han de fer en la llengua corresponent, mentre que les assignatures de la part específica es poden fer en català o en castellà, si ho demanes explícitament el dia de l’examen.


No estic d’acord amb la nota que he obtingut a la prova, puc reclamar?

Sí, un cop es publiquen les notes hi ha un període destinat a reclamacions i revisions dels exàmens.

 

Superar la prova d'accés a grau superior a què dona accés?

Amb aquesta prova pots accedir a cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

 

Superar la prova d'accés a grau superior equival a tenir el batxillerat?

No, la prova que equival a batxillerat a efectes administratius és la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 

Quines són les notes de tall per accedir a un cicle formatiu de grau superior?

Les notes de tall d'accés als cicles formatius de grau superior no estan publicades, però podeu informar-vos als centres on voleu fer el cicle de grau superior, i us informaran de les notes de tall que solen tenir habitualment.